Internationalisering

Stichting OPO Hof van Twente heeft een duidelijke visie op internationalisering.
Leerlingen van nu worden wereldburgers. Het onderwijs heeft de belangrijke taak om leerlingen kennis te laten maken met de internationale en interculturele samenleving. Dit om het bewustzijn van een kind, dat het naast inwoner van zijn of haar woonplaats ook wereldburger is, te vergroten. Er wordt van kinderen verwacht dat zij internationaal competent zijn. Daarom worden in het onderwijs diverse internationaliseringsactiviteiten ondernomen, met als doel het volgende te bereiken:


1.            Het verbeteren van de digitale geletterdheid van kinderen en leerkrachten

ICT-geletterdheid

Op basisschool Wiene hebben alle kinderen toegang tot een tablet of Chromebook. Kinderen maken gebruik van verwerkingssoftware die bij de methodes beschikbaar is, maar hebben ook een eigen Office 365-account met diverse toepassingen. 
Op school staat een 3D-printer en zijn robots om te programmeren. Binnen het bestuur zijn VR-brillen beschikbaar. Minimaal 1x per jaar maken alle leerlingen op school gebruik van zowel de 3D-printer, een robotica-opdracht en VR-bril. Speelsheid is één van de vier kernwaarden binnen de visie van basisschool Wiene. Items als coderen of 3D-printen lenen zich bij uitstek voor een speels karakter, waarbij de kinderen  hun eigen ideeën kunnen uitproberen en we als leerkracht de kinderen durven loslaten.

Digitale geletterdheid

Voor leerlingen is het belangrijk om zowel de mogelijkheden als de uitdagingen van de digitale wereld te leren kennen. Belangrijke thema's zijn kritisch denken, vrijheid van meningsuiting, empathie en respect. Dit sluit feilloos aan bij de visie van basisschool Wiene: 'een frisse, ruime blik voor de rest van je leven'. Een frisse, scherpe blik is wat we aanmoedigen.


2.            Kennis en inspiratie opdoen over SEN (Special Educational Needs) en inclusiviteit

Op Wiene werken we hard aan het creëren van gelijke kansen voor alle kinderen. Uit gesprekken en de ouderenquête komt sterk naar voren dat de persoonlijke aandacht voor kinderen de kracht van basisschool Wiene is.
Het bovenschools zorgteam (bestaande uit bovenschools intern begeleiders en orthopedagogen), evenals intern begeleiders op de negen scholen van OPO Hof van Twente kunnen veel leren van scholen in andere landen, ook over hoe ze een uitdagende leeromgeving kunnen creëren voor meer- en hoogbegaafde kinderen. De opgedane kennis en inspiratie wordt gedeeld in het IB-netwerk, zodat ook andere scholen hiervan profiteren. Daarnaast worden leerkrachten en locatiedirecteuren persoonlijk in de gelegenheid gesteld om inspiratie op te doen op een Europese school die excelleert in Special Educational Needs.
 
 
3.            Bewustmaking van diversiteit en Europees burgerschap

Burgerschap en wereldburgerschap krijgen de komende jaren meer zichtbaar gestalte op basisschool Wiene. Samenwerken met leerkrachten en kinderen uit andere landen maakt je bewust van het feit dat je een Europees burger bent, naast het feit dat je een burger bent van de plaats en het land waar je woont. Ervaren hoe het is om samen te werken met mensen met een andere culturele achtergrond opent een wereld van mogelijkheden en bevordert respect en wederzijds begrip.


4.            Verbetering van het Engels bij de leerkrachten en integratie van praktische toepassingen    
                voor kinderen

Alle kinderen krijgen vanaf groep 1 Engels van vakleerkracht Kathleen Moore. Tijdens de lessen van deze 'native speaker' werken de kinderen spelenderwijs aan hun luister- en spreekvaardigheid. In ons dagelijks onderwijs zijn we bezig om het onderwijs meer gedifferentieerd vorm te geven en meer te personaliseren. Vanaf groep 5 worden TOEFL assessments afgenomen, dat het beheersingsniveau van Engels per kind in kaart brengt. Hierdoor kan de vakdocent Engels haar lessen afstemmen op het niveau van een kind.
Jaarlijks nemen we deel aan een E-twinning project. Hierin kunnen kinderen hun Engelse vaardigheden praktisch toepassen in een project met kinderen uit andere landen.


5.            Inspiratie opdoen uit goede praktijkvoorbeelden

Basisschool Wiene onderscheidt zich door het buitenonderwijs. In onze leerlingbelofte staat beschreven dat alle leerlingen elke dag buiten een les krijgen. Hierin koppelen we leren veelal aan bewegen.
In een aantal Europese landen is 'outdoor learning' nog uitgebreider en wordt de buitenwereld geïntegreerd in het klaslokaal. De leerkrachten van team Wiene willen graag een bezoek brengen aan een school elders in Europa waar buitenonderwijs geïmplementeerd is of deelnemen aan een internationale cursus waarbij we ideeën opdoen voor werkvormen bewegend leren, zodat we ons eigen buitenonderwijs op een nog hoger niveau kunnen brengen.