Verlof

Verlof kan verleend worden door de directeur (evt. na contact met de leerplichtambtenaar). Er wordt onderscheid gemaakt tussen vakantieverlof en verlof om gewichtige omstandigheden. Hieronder vindt u de belangrijkste regels m.b.t. verlof. U dient verlof tijdig aan te vragen.

Een bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapeut of tandarts hoeft u slechts mede te delen aan de  leerkracht. We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken.

Ongeoorloofd schoolverzuim moet wettelijk gezien door de directeur altijd gemeld worden bij de leerplichtambtenaar. Deze zal u uitnodigen voor een gesprek. In de meeste gevallen zal een proces-verbaal worden opgemaakt, wat kan leiden tot een boete.

Vakantieverlof
  • Indien een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten schoolvakanties op vakantie te gaan.
  • Maximaal 1x per schooljaar, niet langer dan 10 schooldagen en niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Gewichtige omstandigheden
  • Voldoen aan wettelijke verplichting welke niet buiten lesuren kan geschieden
  • Verhuizing (max. 1 dag)
  • Bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad (max. 2 dagen afhankelijk van huwelijkslocatie)
  • Gezinsuitbreiding: geboorte of adoptie (max. 2 dgn)
  • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tm de 3e graad (duur in overleg)
  • Overlijden van bloed- of aanverwanten (1e graad max. 4 dagen, 2e graad max. 2 dagen, 3e of 4e graad max. 1 dag)
  • Bij ambts- (25, 40, 50 jr) of huwelijksjubileum (12,5;25,40,50,60 jaar) van ouders of grootouders (max. 2 dagen afhankelijk van jubileumlocatie)